Đến tháng 11/2019 UBND huyện Đồng Hỷ đã giải quyết
99.64
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật lúc )