Đến tháng 10/2019 UBND huyện Võ Nhai đã giải quyết
99.86
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật lúc 01:10 ngày 17-10-2019)