Đến tháng 10/2021 UBND thành phố Sông Công đã giải quyết
99.98
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật lúc 12:51 ngày 28-10-2021)