Đến tháng 10/2021 UBND huyện Định Hóa đã giải quyết
99.97
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật lúc 11:51 ngày 28-10-2021)