Đến tháng 08/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường đã giải quyết
95.92
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật lúc 21:40 ngày 21-08-2019)