Đến tháng 05/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường đã giải quyết
99.2
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật lúc 04:40 ngày 20-05-2019)