Đến tháng 12/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường đã giải quyết
98.27
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật lúc 09:00 ngày 14-12-2018)